مدارک سفارت سنگاپور

مدارک لازم جهت اخذ ویزای سنگاپور:
اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
یک قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه سفید